[:da]For alle Grønbechs leverancer af udført arbejde gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser:

For leverancer, som involverer Grønbechs underleverandører kan særlige betingelser ud over disse almindelige betingelser gælde. De særlige betingelser vil da fremgå af tilbud/aftalegrundlag for den pågældende leverance.

Aftalegrundlag

Grønbechs leverancer specificeres via konkrete tilbud, som vores kunder typisk accepterer ved deres underskrift eller med en bekræftende e-mail.

Vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser udgør sammen med tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Grønbechs salg og levering af PR, kommunikation, markedsføring m.v. til kunden (“Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Grønbech udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

PR, kommunikation, markedsføring m.v.

Grønbechs forretning er at levere PR, kommunikation og markedsføring m.v. af høj kvalitet og med et for kunden tilfredsstillende resultat.

Kunden skal give Grønbech adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kommunikationsarbejdet.

Kunden er ansvarlig for, at dennes PR, kommunikation og markedsføring m.v. opfylder lovgivning, mens Grønbech er ansvarlig for at disse aktiviteter følger gængse branchestandarder.

Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne følger Grønbechs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Grønbech bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Kørsel. Kørsel i Grønbechs egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 12 %.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 14 dage efter fakturadagen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Forsinket betaling

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Grønbech er uden ansvar for, har Grønbech ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Grønbech, har Grønbech ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud. Grønbechs tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Grønbechs i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Grønbech, medmindre Grønbech meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Grønbech skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi) Leveringsdato.

Ordrebekræftelser. Grønbech tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Grønbech.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Grønbech skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Grønbech bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Grønbech skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering

Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Grønbechs ordrebekræftelse. Grønbech har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Grønbech. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Forsinket levering

Meddelelse. Hvis Grønbech forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Grønbech kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Grønbech undlader at levere serviceydelser senest 5 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Grønbech. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Garanti

Garanti. Grønbech garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i. Som hovedregel gennemføres en godkendelsesprocedure med Kunden i form af 2 korrekturgange. Når materialet er godkendt af kunden, betragtes det som fejlfri leverance.

Undtagelser. Grønbechs garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Grønbechs instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Grønbech, eller (iv) andre forhold, som Grønbech er uden ansvar for.

Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Grønbech. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Grønbech, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Grønbech de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Grønbech beder om.

Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Grønbech har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Grønbech kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Grønbech har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

Ophævelse. Hvis Grønbech undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Grønbech har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Grønbech. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

Ansvar

Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Grønbech ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 5 % af det salg af serviceydelser, som Grønbech netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Grønbech har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Grønbech ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Grønbech ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Grønbechs kontrol, og som Grønbech ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder

Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Grønbechs udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Grønbech.

Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Grønbechs udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Krænkelse. Grønbech er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Grønbech måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Grønbech, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Fortrolighed

Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Grønbechs erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Grønbechs fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

Gældende lov og værneting

Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.[:]